EvanjelickýIzaiáš10,19

Izaiáš 10:19

A zvyšných stromov z jeho lesa bude tak málo, že ich spíše aj chlapec.


Verš v kontexte

18 Slávu jeho lesa a jeho ovoc­ného sadu vy­hladí, dušu i telo; po­minie sa ako chorý. 19 A zvyšných stromov z jeho lesa bude tak málo, že ich spíše aj chlapec. 20 V ten deň nebude sa už zvyšok Iz­raela ani za­chránení z domu Jákobov­ho spoliehať na toho, kto ho bije; ale spoliehať sa bude na­ozaj na Hos­podina, Svätého v Iz­raeli.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

19 A ostat­ku stromov jeho lesa bude taký malý počet, že ich chlapča spíše.

Evanjelický

19 A zvyšných stromov z jeho lesa bude tak málo, že ich spíše aj chlapec.

Ekumenický

19 Zvyšok stromov z jej lesa bude počtom taký, že ho spočíta aj dieťa.

Bible21

19 Z lesů jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě moh­lo spočítat.