EvanjelickýIzaiáš1,3

Izaiáš 1:3

Vôl po­zná svoj­ho gaz­du i osol jas­le svoj­ho pána, Iz­rael ne­poz­ná, môj ľud nech­ce chápať.


Verš v kontexte

2 Počuj­te, nebesá, na­slúchaj, zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, oni však od­pad­li odo mňa. 3 Vôl po­zná svoj­ho gaz­du i osol jas­le svoj­ho pána, Iz­rael ne­poz­ná, môj ľud nech­ce chápať. 4 Beda hriešnemu národu, ľudu preťaženému vinou, plemenu zločin­cov, skazonos­ným synom. Opus­tili Hos­podina, po­hrd­li Svätým Iz­raela, cel­kom sa od­cudzili.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Vôl zná svoj­ho hos­podára a osol jas­le svoj­ho pána; Iz­rael ne­zná, môj ľud ne­srozumieva.

Evanjelický

3 Vôl po­zná svoj­ho gaz­du i osol jas­le svoj­ho pána, Iz­rael ne­poz­ná, môj ľud nech­ce chápať.

Ekumenický

3 Vôl po­zná svoj­ho gaz­du, osol jas­le svoj­ho pána, ale Iz­rael ne­poz­ná, môj ľud nechápe.

Bible21

3 I býk zná svého hospodáře, osel zná jes­le, kde ho kr­mí pán – Iz­rael ale ne­chce znát, můj lid si ne­všímá!