Evanjelický1. Mojžišova9,17

1. Mojžišova 9:17

Genesis

Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a medzi každým tvorom, čo je na zemi.


Verš v kontexte

16 Keď bude dúha na ob­lakoch, po­zriem sa na ňu, aby som sa roz­pomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všet­kého tvor­stva, ktoré je na zemi. 17 Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a medzi každým tvorom, čo je na zemi. 18 Nóachovi synovia, ktorí vy­šli z korábu, boli: Šém, Chám a Jáfet; Chám bol ot­com Kanaánovým.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 A Bôh po­vedal No­achovi: Toto je tedy znamením sm­luvy, ktorú som po­stavil medzi sebou a medzi každým telom, ktoré je na zemi.

Evanjelický

17 Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a medzi každým tvorom, čo je na zemi.

Ekumenický

17 Boh po­vedal No­achovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi.

Bible21

17 Bůh No­emovi ře­kl: „To­to je zna­mení smlou­vy, kte­rou jsem uči­nil s veškerým tvor­stvem na zemi.“