Evanjelický1. Mojžišova28,2

1. Mojžišova 28:2

Genesis

Vy­ber sa, choď do Pad­dán-Aramu, do domu Betúéla, otca tvojej mat­ky, a vez­mi si od­tiaľ ženu z dcér Lábána, brata tvojej mat­ky.


Verš v kontexte

1 Vtedy si Izák za­volal Jákoba, požeh­nal ho a pri­kázal mu: Neber si ženu spomedzi Kanaánok. 2 Vy­ber sa, choď do Pad­dán-Aramu, do domu Betúéla, otca tvojej mat­ky, a vez­mi si od­tiaľ ženu z dcér Lábána, brata tvojej mat­ky. 3 Nech ťa všemohúci Boh požeh­ná, urobí ťa plod­ným a rozm­noží ťa, aby si sa stal spoločen­stvom národov.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

2 Zo­ber sa, idi do Pádan-arama, do domu Betuela, otca svojej mat­ky, a od­tiaľ si vez­mi ženu, z dcér Lábana, brata svojej mat­ky.

Evanjelický

2 Vy­ber sa, choď do Pad­dán-Aramu, do domu Betúéla, otca tvojej mat­ky, a vez­mi si od­tiaľ ženu z dcér Lábána, brata tvojej mat­ky.

Ekumenický

2 Vy­ber sa do Pad­dan Arama, do domu Betúela, otca tvojej mat­ky, a tam si vy­ber ženu z dcér Lábana, brata tvojej mat­ky.

Bible21

2 Vstaň a jdi do Pa­dan-ara­mu, do domu Betue­la, otce tvé matky, a tam si vy­ber manželku z dcer svého strýce Lába­na.