Evanjelický1. Mojžišova27,38

1. Mojžišova 27:38

Genesis

A Ézav po­vedal ot­covi: Či máš len jed­no požeh­nanie, otče? I mňa požeh­naj, otče môj! Nato Ézav hlasite za­plakal.


Verš v kontexte

37 Izák od­povedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou, a všet­kých jeho bratov som mu dal za sluhov, obilím i muštom som ho za­opat­ril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj? 38 A Ézav po­vedal ot­covi: Či máš len jed­no požeh­nanie, otče? I mňa požeh­naj, otče môj! Nato Ézav hlasite za­plakal. 39 Tu od­povedal otec Izák: Aj­hľa, bez žír­nych strání bude tvoje obyd­lie a bez nebes­kej rosy zhora.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

38 A Ezav po­vedal svoj­mu ot­covi: Či máš len to jed­no požeh­nanie, môj otče? Požeh­naj i mňa, môj otče! Po­tom po­z­dvihol Ezav svoj hlas a plakal.

Evanjelický

38 A Ézav po­vedal ot­covi: Či máš len jed­no požeh­nanie, otče? I mňa požeh­naj, otče môj! Nato Ézav hlasite za­plakal.

Ekumenický

38 Ézav od­povedal ot­covi: Otec, máš len jediné požeh­nanie? Požeh­naj aj mňa, otec! Nato sa Ézav hlas­no rozp­lakal.

Bible21

38 Ezau své­mu otci ře­kl: „Copak máš jen jedno požeh­nání, otče? Požeh­nej mně! Mně také, otče!“ A Ezau se hla­si­tě roz­pla­kal.