Evanjelický1. Mojžišova27,30

1. Mojžišova 27:30

Genesis

Len čo Izák požeh­nal Jákoba a sot­va vy­šiel Jákob od otca Izáka, vrátil sa jeho brat Ézav z lovu.


Verš v kontexte

29 A nech ti slúžia národy a kmene sa ti klaňajú. Buď pánom svojim bratom, nech sa ti klaňajú synovia tvojej mat­ky. Nech je pre­kliaty, kto ťa pre­klína, no požeh­naný, kto ťa požeh­náva. 30 Len čo Izák požeh­nal Jákoba a sot­va vy­šiel Jákob od otca Izáka, vrátil sa jeho brat Ézav z lovu. 31 Aj on pri­pravil po­chúťku a priniesol ju ot­covi. A po­vedal svoj­mu ot­covi: Otče môj, vstaň a zajedz si z úlov­ku svoj­ho syna, aby si ma mohol požeh­nať.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

30 A stalo sa hneď, ako pre­stal Izák žeh­nať Jakoba, len priam čo bol vy­šiel Jakob od Izáka, svoj­ho ot­ca, že prišiel Ezav, jeho brat, zo svoj­ho lovu.

Evanjelický

30 Len čo Izák požeh­nal Jákoba a sot­va vy­šiel Jákob od otca Izáka, vrátil sa jeho brat Ézav z lovu.

Ekumenický

30 Len čo Izák požeh­nal Jákoba a sot­va Jákob vy­šiel od otca Izáka, už z lovu pri­chádzal jeho brat Ézav.

Bible21

30 A vtom, jakmi­le Izák Jáko­bovi požeh­nal, právě když Jákob vy­šel od svého otce Izáka, vrá­til se jeho bra­tr Ezau z lovu.