Evanjelický1. Mojžišova27,26

1. Mojžišova 27:26

Genesis

Po­tom mu otec Izák po­vedal: Pri­stúp, syn môj, a boz­kaj ma.


Verš v kontexte

25 Nato po­vedal: Podaj mi, nech sa najem z úlov­ku svoj­ho syna, aby som ťa požeh­nal. Nato mu podal a on jedol; priniesol mu aj víno a on sa na­pil. 26 Po­tom mu otec Izák po­vedal: Pri­stúp, syn môj, a boz­kaj ma. 27 A on pri­stúpil a boz­kal ho. Keď za­cítil vôňu jeho šiat, požeh­nal ho a po­vedal:

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

26 A Izák, jeho otec, mu po­vedal: Nože pri­stúp sem a boz­kaj ma, môj synu!

Evanjelický

26 Po­tom mu otec Izák po­vedal: Pri­stúp, syn môj, a boz­kaj ma.

Ekumenický

26 Otec Izák mu po­tom po­vedal: Poď ku mne, syn môj, a po­boz­kaj ma!

Bible21

26 Po­tom ho jeho otec Izák vy­zval: „Po­jď blíž, synu můj, a po­lib mě.“