Evanjelický1. Mojžišova27,24

1. Mojžišova 27:24

Genesis

a po­vedal: Si to ty, syn môj Ézav? Ten od­vetil: Áno, som.


Verš v kontexte

23 A ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boli chl­paté ako ruky jeho brata Ézava. Po­tom ho požeh­nal 24 a po­vedal: Si to ty, syn môj Ézav? Ten od­vetil: Áno, som. 25 Nato po­vedal: Podaj mi, nech sa najem z úlov­ku svoj­ho syna, aby som ťa požeh­nal. Nato mu podal a on jedol; priniesol mu aj víno a on sa na­pil.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

24 A po­vedal: Či si to ty, môj synu, Ezave? A od­povedal: Som.

Evanjelický

24 a po­vedal: Si to ty, syn môj Ézav? Ten od­vetil: Áno, som.

Ekumenický

24 A spýtal sa ho: Ty si teda môj syn Ézav? Ten od­vetil: Som.

Bible21

24 Po­tom se ze­ptal: „Jsi oprav­du můj syn Ezau?“ „Ano,“ od­po­věděl Jákob.