Evanjelický1. Mojžišova27,18

1. Mojžišova 27:18

Genesis

Keď vošiel k svoj­mu ot­covi, po­vedal: Otče môj! On mu od­povedal: Tu som; kto si, syn môj?


Verš v kontexte

17 Po­chúťku a chlieb, čo pri­pravila, dala do ruky svoj­mu mladšiemu synovi Jákobovi. 18 Keď vošiel k svoj­mu ot­covi, po­vedal: Otče môj! On mu od­povedal: Tu som; kto si, syn môj? 19 A Jákob po­vedal svoj­mu ot­covi: Ja som Ézav, tvoj pr­vorodený; vy­konal som, ako si mi kázal. Zdvih­ni sa a sad­ni si, jedz z mojej diviny, aby si ma mohol požeh­nať.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

18 A prišiel k svoj­mu ot­covi a po­vedal: Môj otče! A on odpovedal: Tu som. Kto si ty, môj synu?

Evanjelický

18 Keď vošiel k svoj­mu ot­covi, po­vedal: Otče môj! On mu od­povedal: Tu som; kto si, syn môj?

Ekumenický

18 Keď vošiel k otcovi, po­vedal: Otec môj! On od­vetil: Tu som. Kto si, syn môj?

Bible21

18 Přišel ke své­mu otci a ře­kl: „Otče!“ A ten ře­kl: „Ano? Který jsi, můj synu?“