Evanjelický1. Mojžišova22,8

1. Mojžišova 22:8

Genesis

Nato po­vedal Ab­rahám: Boh si vy­hliad­ne barán­ka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli ved­no obaja.


Verš v kontexte

7 Tu oslovil Izák otca Ab­raháma: Otče môj! Ten po­vedal: Čo chceš, syn môj! A on od­vetil: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? 8 Nato po­vedal Ab­rahám: Boh si vy­hliad­ne barán­ka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli ved­no obaja. 9 Keď však došli na mies­to, o ktorom mu po­vedal Hos­podin, Ab­rahám tam po­stavil ol­tár, na­u­kladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na ol­tár na­vrch dreva.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

8 A Ab­rahám riekol: Bôh si opat­rí ovečku na zápal­nú obeť, môj synu. A zase len išli obi­dvaja spolu.

Evanjelický

8 Nato po­vedal Ab­rahám: Boh si vy­hliad­ne barán­ka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli ved­no obaja.

Ekumenický

8 Ab­rahám od­vetil: Syn môj, barán­ka na spaľovanú obetu si ob­stará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej.

Bible21

8 „Bůh si opatří beránka k zápalné obě­ti, můj synu,“ od­po­věděl Abraham. A tak šli oba spo­lu.