Evanjelický1. Mojžišova22,2

1. Mojžišova 22:2

Genesis

Vtedy On riekol: Vez­mi svoj­ho syna, svoj­ho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vr­chu, o ktorom ti po­viem.


Verš v kontexte

1 Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma. I riekol mu: Ab­rahám! Od­povedal: Tu som. 2 Vtedy On riekol: Vez­mi svoj­ho syna, svoj­ho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vr­chu, o ktorom ti po­viem. 3 Nato Ab­rahám včas­ráno osed­lal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď na štiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na mies­to, o ktorom mu Hos­podin po­vedal.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

2 A riekol: Nože vez­mi svoj­ho syna, toho svoj­ho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a idi do zeme Morija a obetuj ho tam v zápal­nú obeť na jed­nom z tých vr­chov, o ktorom ti po­viem.

Evanjelický

2 Vtedy On riekol: Vez­mi svoj­ho syna, svoj­ho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vr­chu, o ktorom ti po­viem.

Ekumenický

2 Boh po­vedal: Vez­mi svoj­ho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vr­chu, o ktorom ti po­viem.

Bible21

2 Bůh ře­kl: „Vez­mi svého sy­na, svého je­diného, svého mi­lovaného Izáka, a jdi do země Mo­ria. Tam ho obě­tuj jako zápalnou oběť na hoře, kte­rou ti určím.“