Evanjelický1. Mojžišova22,16

1. Mojžišova 22:16

Genesis

a riekol: Pri­sahám na seba - znie výrok Hos­podinov: Pre­tože si to urobil a ne­odop­rel si mi svoj­ho jediného syna,


Verš v kontexte

15 Po­tom an­jel Hos­podinov za­volal z neba na Ab­raháma druhý raz 16 a riekol: Pri­sahám na seba - znie výrok Hos­podinov: Pre­tože si to urobil a ne­odop­rel si mi svoj­ho jediného syna, 17 veľmi ťa požeh­nám, a tak veľmi rozm­nožím tvoje po­tom­stvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako pies­ku na brehu mor­skom, tvoje po­tom­stvo zauj­me mes­tá svojich ne­priateľov.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

16 a riekol: Na seba samého som pri­sahal, hovorí Hos­podin, lebo pre­to, že si učinil túto vec a ne­odop­rel si mi ani svojho syna, toho svoj­ho jediného,

Evanjelický

16 a riekol: Pri­sahám na seba - znie výrok Hos­podinov: Pre­tože si to urobil a ne­odop­rel si mi svoj­ho jediného syna,

Ekumenický

16 a po­vedal: Pri­sahám na seba samého — znie výrok Hos­podina — pre­tože si to urobil a ne­odop­rel si mi svoj­ho jediného syna,

Bible21

16 „Přísahám při sobě samém, praví Hos­po­din, pro­tože jsi uči­nil tuto věc a ne­ušetřil jsi svého sy­na, svého je­diného: