EvanjelickýGalatským5,5

Galatským 5:5

Lebo my po­mocou Ducha z viery očakávame nádej spravod­livos­ti.


Verš v kontexte

4 Ú­pl­ne ste od­lúčení od Kris­ta, ktorí chcete byť ospravedl­není zo zákona; vy­pad­li ste z milos­ti. 5 Lebo my po­mocou Ducha z viery očakávame nádej spravod­livos­ti. 6 V Kris­tovi Ježišovi totiž ani ob­riez­ka ani ne­ob­riez­ka ne­má moc, ale viera čin­ná skr­ze lás­ku.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo my v Duchu z viery očakávame nádeju spraved­livos­ti.

Evanjelický

5 Lebo my po­mocou Ducha z viery očakávame nádej spravod­livos­ti.

Ekumenický

5 Lebo my Duchom z viery očakávame nádej zo spravod­livos­ti.

Bible21

5 My ale očekává­me na­dě­ji sprave­dlnosti skrze Du­cha, na základě ví­ry.