EvanjelickýGalatským1,11

Galatským 1:11

A oznamujem vám, bratia, že evan­jelium, ktoré som zves­toval, nie je podľa človeka.


Verš v kontexte

10 Veď či pre­hováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služob­níkom Kris­tovým. 11 A oznamujem vám, bratia, že evan­jelium, ktoré som zves­toval, nie je podľa človeka. 12 Lebo ani ja som ho ne­prev­zal od človeka, ani som sa mu nenau­čil, ale (som ho prijal) zjavením Ježiša Kris­ta.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale vám oznamujem, bratia, že evan­jelium, ktoré som ja zves­toval, nie je podľa človeka;

Evanjelický

11 A oznamujem vám, bratia, že evan­jelium, ktoré som zves­toval, nie je podľa človeka.

Ekumenický

11 Bratia, pri­pomínam vám, že evan­jelium, ktoré som vám hlásal, ne­pochádza od človeka.

Bible21

11 Ujišťu­ji vás, bratři, že evange­li­um, které jsem kázal, není z člověka.