EvanjelickýFilipským1,28

Filipským 1:28

Protiv­níkom sa ničím nedaj­te za­strašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že za­hynú, vám, že budete spasení.


Verš v kontexte

27 Len nažívaj­te tak, ako je hod­né evan­jelia Kris­tov­ho, aby - či keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený - počul som len to o vás, že stojíte v jed­nom Duchu a spolu ako jed­na duša bojujete za vieru v evan­jelium. 28 Protiv­níkom sa ničím nedaj­te za­strašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že za­hynú, vám, že budete spasení. 29 Lebo vám sa do­stalo milos­ti pre Kris­ta, aby ste nielen verili v Neho, ale aj tr­peli pre Neho.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 a nedajúc sa v ničom plašiť protiv­níkom, čo je im očivid­ným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha.

Evanjelický

28 Protiv­níkom sa ničím nedaj­te za­strašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že za­hynú, vám, že budete spasení.

Ekumenický

28 Protiv­níkom sa nedaj­te ničím za­strašiť! To bude znamením od Boha — im, že za­hynú, ale vám, že budete spasení.

Bible21

28 Ne­dej­te se ni­jak vy­strašit svý­mi pro­tivníky; to jim bude jasným zna­mením záhu­by, ale vám záchra­ny, a to od Bo­ha.