EvanjelickýFilipským1,26

Filipským 1:26

aby ste sa tým väčšmi moh­li chváliť mnou v Kris­tovi Ježišovi, keď zase prídem k vám.


Verš v kontexte

25 O tom som pev­ne pre­svedčený a viem, že zo­stanem a vy­tr­vám so všet­kými vami pre váš pros­pech a pre radosť viery, 26 aby ste sa tým väčšmi moh­li chváliť mnou v Kris­tovi Ježišovi, keď zase prídem k vám. 27 Len nažívaj­te tak, ako je hod­né evan­jelia Kris­tov­ho, aby - či keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený - počul som len to o vás, že stojíte v jed­nom Duchu a spolu ako jed­na duša bojujete za vieru v evan­jelium.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 aby sa vaša chvála roz­hoj­nila mnou v Kris­tu Ježišovi mojím opät­ným príchodom k vám.

Evanjelický

26 aby ste sa tým väčšmi moh­li chváliť mnou v Kris­tovi Ježišovi, keď zase prídem k vám.

Ekumenický

26 aby ste sa mnou moh­li ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám.

Bible21

26 aby vaše chlou­ba v Kri­stu Ježíši díky mně ještě vzrost­la, až se k vám vrátím.