EvanjelickýFilipským1,17

Filipským 1:17

ale ktorí zves­tujú Kris­ta z hašterivos­ti, a nie z čis­tého úmys­lu, mys­lia si, že pri­dajú súženia mojim okovám.


Verš v kontexte

16 Tí, čo to robia z lás­ky, vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia, 17 ale ktorí zves­tujú Kris­ta z hašterivos­ti, a nie z čis­tého úmys­lu, mys­lia si, že pri­dajú súženia mojim okovám. 18 Ale čo? Nech sa len Kris­tus zves­tuje akokoľvek, či na­oko a či úp­rim­ne, ja sa tomu len teším a budem tešiť.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 a iní zase zves­tujú Kris­ta zo svár­livos­ti, nie čis­te, dom­nievajúc sa, že spôsobia mojim putám súženie.

Evanjelický

17 ale ktorí zves­tujú Kris­ta z hašterivos­ti, a nie z čis­tého úmys­lu, mys­lia si, že pri­dajú súženia mojim okovám.

Ekumenický

17 iní však ohlasujú Kris­ta z hašterivosti, nie úp­rim­ne, lebo si mys­lia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť.

Bible21

17 druzí však z lás­ky a s vědo­mím, že jsem tu pro­to, abych ob­hajoval evange­li­um.