EvanjelickýFilipským1,12

Filipským 1:12

Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evan­jelia len po­slúžilo, čo sa deje so mnou,


Verš v kontexte

11 na­pl­není ovocím spravod­livos­ti skr­ze Ježiša Kris­ta na slávu a chválu Božiu. 12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evan­jelia len po­slúžilo, čo sa deje so mnou, 13 a to tým, že sa rozh­lásilo po celej strážnici aj medzi všet­kými os­tat­nými, že ma väz­nia pre Kris­ta,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A chcem, aby ste vedeli, bratia, že to, čo sa so mnou dialo, na­pokon bolo viac na pros­pech evan­jelia,

Evanjelický

12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evan­jelia len po­slúžilo, čo sa deje so mnou,

Ekumenický

12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evan­jelia pros­pelo.

Bible21

12 Chtěl bych, bratři, abys­te vědě­li, že to, co mě po­tkalo, přispělo spíše k pro­spě­chu evange­lia.