EvanjelickýFilemonovi1,25

Filemonovi 1:25

Milosť Pána Ježiša Kris­ta s vaším duchom. [Amen.]


Verš v kontexte

23 Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň pre Kris­ta Ježiša, 24 Marek, Aris­tar­chos, Démas a Lukáš, moji spolu­pracov­níci. 25 Milosť Pána Ježiša Kris­ta s vaším duchom. [Amen.]

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta s vaším Duchom. Ameň.

Evanjelický

25 Milosť Pána Ježiša Kris­ta s vaším duchom. [Amen.]

Ekumenický

25 Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vaším duchom.

Bible21

25 Mi­lost Pá­na Ježíše Krista s vaším du­chem.