EvanjelickýFilemonovi1,23

Filemonovi 1:23

Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň pre Kris­ta Ježiša,


Verš v kontexte

22 Zároveň mi pri­prav aj prís­trešie; dúfam totiž, že sa vám na vaše pros­by vrátim. 23 Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň pre Kris­ta Ježiša, 24 Marek, Aris­tar­chos, Démas a Lukáš, moji spolu­pracov­níci.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Po­zdravuje ta Epaf­ras, môj spolu­zajatec v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

23 Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň pre Kris­ta Ježiša,

Ekumenický

23 Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň v Kristovi Ježišovi,

Bible21

23 Pozdravuje tě Epafras, můj spo­luvězeň v Kri­stu Ježíši,