EvanjelickýFilemonovi1,2

Filemonovi 1:2

ses­tre Ap­fii aj Ar­chipovi, nášmu spolu­bojov­níkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome.


Verš v kontexte

1 Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os milovanému Filemonovi, nášmu spolu­pracov­níkovi, 2 ses­tre Ap­fii aj Ar­chipovi, nášmu spolu­bojov­níkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome. 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 a Ap­fii, milovanej ses­tre, a Ar­chip­povi, nášmu spolu­bojov­níkovi, aj sboru, ktorý je v tvojom dome:

Evanjelický

2 ses­tre Ap­fii aj Ar­chipovi, nášmu spolu­bojov­níkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome.

Ekumenický

2 ses­tre Ap­fii, nášmu spolu­bojov­níkovi Ar­chip­povi a cir­kvi, ktorá je v tvojom dome:

Bible21

2 se­stře Apfii, naše­mu spo­lu­bo­jovníku Archi­po­vi i církvi ve tvém do­mě: