EvanjelickýEzechiel32,30

Ezechiel 32:30

Tam sú všet­ky kniežatá severu, a všet­ci Sidón­ci, ktorí zo­stúpili s po­bitými; na­priek strachu, ktorý spôsobili svojím hr­din­stvom, vy­šli na han­bu, ľah­li si ako ne­ob­rezaní s tými, čo pad­li mečom, a znášajú po­tupu s tými, čo zo­stupujú do jamy.


Verš v kontexte

29 Tam je Edóm, jeho králi a všet­ky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pri­pojení k tým, čo boli po­bití mečom; budú ležať pri ne­ob­rezaných a pri tých, ktorí zo­stupujú do jamy. 30 Tam sú všet­ky kniežatá severu, a všet­ci Sidón­ci, ktorí zo­stúpili s po­bitými; na­priek strachu, ktorý spôsobili svojím hr­din­stvom, vy­šli na han­bu, ľah­li si ako ne­ob­rezaní s tými, čo pad­li mečom, a znášajú po­tupu s tými, čo zo­stupujú do jamy. 31 Tých­to uvidí faraón a po­teší sa nad celým svojím davom. Faraón a celé jeho voj­sko sú mečom po­bití - znie výrok Hos­podina, Pána.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

30 Tam kniežatá severa, všet­ky, koľko ich bolo, i všet­ci Sidon­ci, ktorí sos­túpili s po­bitými, so svojím strachom han­biac sa za svoje hr­din­stvo a budú ležať, ne­ob­rezan­ci, s po­bitými od meča a ponesú svoju po­tupu s tými, ktorí so­stupujú do jamy.

Evanjelický

30 Tam sú všet­ky kniežatá severu, a všet­ci Sidón­ci, ktorí zo­stúpili s po­bitými; na­priek strachu, ktorý spôsobili svojím hr­din­stvom, vy­šli na han­bu, ľah­li si ako ne­ob­rezaní s tými, čo pad­li mečom, a znášajú po­tupu s tými, čo zo­stupujú do jamy.

Ekumenický

30 Tam sú všet­ky kniežatá severu a všet­ci Sidončania, ktorí zo­stúpili s prebodnutými. Na­priek strachu, ktorý spôsobili svojím hr­din­stvom, vy­šli na han­bu. Ľah­li si ako ne­ob­rezaní s tými, čo pad­li mečom, a znášajú po­tupu s tými, čo zo­stupujú do hrobu.

Bible21

30 Bu­dou tam všich­ni se­verní vla­daři spo­lu se vše­mi Si­don­ci. Přes hrů­zu, již bu­di­li svou udatností, se­stou­pi­li i oni s han­bou k po­bi­tým. Teď leží ne­obřezaní mezi mečem padlý­mi a snášejí hanbu s tě­mi, kdo kles­li do jámy.