EvanjelickýEzechiel18,30

Ezechiel 18:30

Pre­to, dom Iz­raela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest - znie výrok Hos­podina, Pána. Ob­ráťte sa, od­vráťte sa od všet­kých svojich prie­stup­kov, po­tom vás ne­právosť ne­privedie k pádu.


Verš v kontexte

29 Avšak dom Iz­raela na­mieta: Ces­ta Pánova nie je správ­na. Nie sú správ­ne moje ces­ty, dom Iz­raela? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty? 30 Pre­to, dom Iz­raela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest - znie výrok Hos­podina, Pána. Ob­ráťte sa, od­vráťte sa od všet­kých svojich prie­stup­kov, po­tom vás ne­právosť ne­privedie k pádu. 31 Od­hoďte od seba všet­ky svoje prie­stup­ky, ktorých ste sa do­púšťali, a vy­tvor­te si nové srd­ce a nového ducha. Veď prečo máte po­mrieť, ó dom Iz­raela?!

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

30 Pre­to vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin. Na­vráťte sa a od­vráťte sa od všet­kých svojich pre­stúpení, a nebude vám ne­právosť na závadu, klesnúť.

Evanjelický

30 Pre­to, dom Iz­raela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest - znie výrok Hos­podina, Pána. Ob­ráťte sa, od­vráťte sa od všet­kých svojich prie­stup­kov, po­tom vás ne­právosť ne­privedie k pádu.

Ekumenický

30 Pre­to, dom Iz­raela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest — znie výrok Pána, Hos­podina. Ob­ráťte sa, od­vráťte sa od všet­kých svojich hriechov, po­tom vás ne­právosť ne­privedie k pádu.

Bible21

30 Pro­to vás budu sou­dit, dome Iz­rae­le, každého pod­le jeho jednání, praví Panovník Hos­po­din. Ob­rať­te se! Od­vrh­ně­te všech­ny své hří­chy, ať vás ta vina ne­zničí!