EvanjelickýEzdráš5,2

Ezdráš 5:2

Po­tom po­vs­tali Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, a začali stavať dom Boží v Jeruzaleme; s nimi proroci, ktorí im po­máhali.


Verš v kontexte

1 Vtedy prorokovali prorok Ag­ge­us a Za­chariáš, syn Id­dov, proroci, Židom v Jud­sku a v Jeruzaleme v mene Boha Iz­raela, ktorý je nad nimi. 2 Po­tom po­vs­tali Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, a začali stavať dom Boží v Jeruzaleme; s nimi proroci, ktorí im po­máhali. 3 V tom čase prišiel k nim Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj a ich druhovia, a po­vedali im: Kto vám dal roz­kaz budovať ten­to dom, do­končiť tieto múry?

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 Vtedy po­vs­tal Zerubábel, syn Šeal­tielov, a Ješua, syn Jocadákov, a začali staväť dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme, a s nimi proroci Boží po­máhajúc im.

Evanjelický

2 Po­tom po­vs­tali Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, a začali stavať dom Boží v Jeruzaleme; s nimi proroci, ktorí im po­máhali.

Ekumenický

2 Šeal­tíelov syn Zerub­bábel a Jócadakov syn Jéšua sa vzchopili a začali stavať Boží dom v Jeruzaleme. Ruka v ruke s nimi pracovali Boží proroci a pod­porovali ich.

Bible21

2 Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, a Jošua, syn Jo­ca­dakův, pak opět za­ča­li stavět Boží chrám v Je­ruzalémě a Boží pro­ro­ci byli s nimi a po­vzbu­zova­li je.