EvanjelickýEzdráš3,8

Ezdráš 3:8

V druhom roku po svojom príchode k domu Hos­podinov­mu v Jeruzaleme, v druhom mesiaci, Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, i os­tat­ní ich bratia kňazi a levíti, i všet­ci, čo prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali budovať dom Hos­podinov a ustanovili levítov od dvad­saťročných na­hor, aby vied­li stav­bu.


Verš v kontexte

7 Dali peniaze kamenárom a tesárom, i po­travu, nápoj a olej Sidónčanom a Týrčanom, aby do­pravovali céd­rové drevo po mori z Libanonu do Jaf­fy podľa po­volenia perz­ského kráľa Kýra. 8 V druhom roku po svojom príchode k domu Hos­podinov­mu v Jeruzaleme, v druhom mesiaci, Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, i os­tat­ní ich bratia kňazi a levíti, i všet­ci, čo prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali budovať dom Hos­podinov a ustanovili levítov od dvad­saťročných na­hor, aby vied­li stav­bu. 9 Jéšúa, jeho synovia a bratia, Kad­míél a jeho synovia, Júdej­ci, do jed­ného na­stúpili, aby do­zerali na robot­níkov pri stav­be domu Božieho, i synovia Chenadadovi, ich synovia a ich bratia levíti.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 A druhého roku po svojom príchode k domu Božiemu do Jeruzalema, druhého mesiaca, začali Zerubábel, syn Šeal­tielov, a Ješua, syn Jocadákov, a ostatok ich bratov, kňazi a Leviti, jako i všet­ci, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema, a po­stavili Levitov vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, aby do­hliadali na dielo domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

8 V druhom roku po svojom príchode k domu Hos­podinov­mu v Jeruzaleme, v druhom mesiaci, Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, i os­tat­ní ich bratia kňazi a levíti, i všet­ci, čo prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali budovať dom Hos­podinov a ustanovili levítov od dvad­saťročných na­hor, aby vied­li stav­bu.

Ekumenický

8 V druhom roku po svojom ná­vrate k Božiemu domu do Jeruzalema, v druhom mesiaci Šeal­tíelov syn Zerub­bábel a Jócadakov syn Jéšua s ostatnými svojimi druh­mi, kňaz­mi, levit­mi a so všet­kými, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali práce a po­verili levitov od dvad­siatich rokov na­hor riadením práce na dome Hos­podina.

Bible21

8 Druhého měsíce druhého roku po svém přícho­du k Boží­mu domu do Je­ruzalé­ma za­há­ji­li Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, a Jošua, syn Jo­ca­dakův, stav­bu. Zby­tek lidu (kněží, levi­té i všich­ni, kdo se vrá­ti­li ze za­jetí do Je­ruzalé­ma), se k nim připo­jil a do­hle­dem nad stav­bou Hos­po­di­nova chrá­mu po­věři­li levi­ty starší dvaceti let.