EvanjelickýEzdráš3,7

Ezdráš 3:7

Dali peniaze kamenárom a tesárom, i po­travu, nápoj a olej Sidónčanom a Týrčanom, aby do­pravovali céd­rové drevo po mori z Libanonu do Jaf­fy podľa po­volenia perz­ského kráľa Kýra.


Verš v kontexte

6 Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali prinášať spaľované obete Hos­podinovi, ale zá­klady Jeho chrámu ešte neboli položené. 7 Dali peniaze kamenárom a tesárom, i po­travu, nápoj a olej Sidónčanom a Týrčanom, aby do­pravovali céd­rové drevo po mori z Libanonu do Jaf­fy podľa po­volenia perz­ského kráľa Kýra. 8 V druhom roku po svojom príchode k domu Hos­podinov­mu v Jeruzaleme, v druhom mesiaci, Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, i os­tat­ní ich bratia kňazi a levíti, i všet­ci, čo prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali budovať dom Hos­podinov a ustanovili levítov od dvad­saťročných na­hor, aby vied­li stav­bu.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale dali peniaze kameniarom a tesárom a stravu, nápoj a olej Sidon­com a Týranom, aby do­pravili ced­rové drevo s Libanona po mori do Jop­py podľa do­volenia Cýra, perz­ského kráľa, ktoré mali.

Evanjelický

7 Dali peniaze kamenárom a tesárom, i po­travu, nápoj a olej Sidónčanom a Týrčanom, aby do­pravovali céd­rové drevo po mori z Libanonu do Jaf­fy podľa po­volenia perz­ského kráľa Kýra.

Ekumenický

7 Dali peniaze kamenárom a tesárom, stravu, nápoj a olej Sidončanom a Týrčanom, aby do­pravili céd­rové drevo z Libanonu po mori k Jafe podľa po­volenia, ktoré mali od perz­ského kráľa Kýra.

Bible21

7 Pod­le po­vo­lení od krále Ký­ra pak dali peníze ka­meníkům a tesařům a za jídlo, pi­tí a olej naja­li Si­don­ské a Týr­ské, aby po moři přivez­li ced­rové dře­vo z Li­bano­nu do Jafy.