EvanjelickýEzdráš3,1

Ezdráš 3:1

Keď na­stal sied­my mesiac, ako Iz­rael­ci boli v mes­tách, ľud sa do jed­ného zhromaždil do Jeruzalema.


Verš v kontexte

1 Keď na­stal sied­my mesiac, ako Iz­rael­ci boli v mes­tách, ľud sa do jed­ného zhromaždil do Jeruzalema. 2 Po­tom po­vs­tal Jéšúa, syn Jócádákov, a jeho bratia kňazi, a Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a jeho bratia, a po­stavili ol­tár Boha iz­rael­ského, aby na ňom prinášali spaľované obete, ako je pred­písané v zákone Božieho muža Mojžiša. 3 Ol­tár po­stavili na jeho pôvod­ných zá­kladoch, hoci boli v strachu pred národ­mi krajiny, a prinášali na ňom spaľované obete Hos­podinovi, spaľované obete ráno i večer.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď prišiel sied­my mesiac, a synovia Iz­raelovi boli v mes­tách, shromaždil sa ľud ako jeden muž do Jeruzalema.

Evanjelický

1 Keď na­stal sied­my mesiac, ako Iz­rael­ci boli v mes­tách, ľud sa do jed­ného zhromaždil do Jeruzalema.

Ekumenický

1 Keď sa blížil sied­my mesiac, vtedy, keď už Iz­raeliti boli vo svojich mes­tách, zišiel sa do jed­ného ľud v Jeruzaleme.

Bible21

1 S přícho­dem sedmého měsíce už byli synové Iz­rae­le usazeni ve měs­tech. Jako je­den muž se ale shro­máž­di­li k Je­ruzalé­mu,