EvanjelickýEzdráš2,62

Ezdráš 2:62

Títo hľadali svoje rodové záz­namy, ale nenašli. Vy­lúčili ich teda z kňazs­tva.


Verš v kontexte

61 Z kňaz­ských po­tom­kov: synovia Chobajovi, Hak­kócovi a Bar­zil­lajovi, ktorý si vzal za ženu jed­nu z dcér Bar­zil­laja Gileád­skeho a pre­vzal jeho meno. 62 Títo hľadali svoje rodové záz­namy, ale nenašli. Vy­lúčili ich teda z kňazs­tva. 63 Mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najs­vätejších vecí, kým ne­povs­tane kňaz pre opytovanie sa po­mocou urím a tumím.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

62 Tí hľadali svoje pís­mo chcúc sa vy­kázať svojím rodom, ale sa nenašli zapísaní a pre­to boli vy­hlásení za obec­ných a boli vy­lúčení z kňazs­tva.

Evanjelický

62 Títo hľadali svoje rodové záz­namy, ale nenašli. Vy­lúčili ich teda z kňazs­tva.

Ekumenický

62 Tí hľadali svoj zápis o rodovej prís­lušnos­ti, ale pre­tože ho nenašli, vy­lúčili ich z kňazstva.

Bible21

62 Snaži­li se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství od­svěceni.