EvanjelickýEzdráš2,61

Ezdráš 2:61

Z kňaz­ských po­tom­kov: synovia Chobajovi, Hak­kócovi a Bar­zil­lajovi, ktorý si vzal za ženu jed­nu z dcér Bar­zil­laja Gileád­skeho a pre­vzal jeho meno.


Verš v kontexte

60 synovia Delajovi, Tóbijovi a synovia Nekódovi, bolo ich šesťs­topäťdesiatd­va. 61 Z kňaz­ských po­tom­kov: synovia Chobajovi, Hak­kócovi a Bar­zil­lajovi, ktorý si vzal za ženu jed­nu z dcér Bar­zil­laja Gileád­skeho a pre­vzal jeho meno. 62 Títo hľadali svoje rodové záz­namy, ale nenašli. Vy­lúčili ich teda z kňazs­tva.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

61 A zo synov kňazov: synovia Chabai­ášovi, synovia Hak­kócovi, synovia Bar­zil­lajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Bar­zil­laja Gileád­skeho a bol na­zvaný ich menom.

Evanjelický

61 Z kňaz­ských po­tom­kov: synovia Chobajovi, Hak­kócovi a Bar­zil­lajovi, ktorý si vzal za ženu jed­nu z dcér Bar­zil­laja Gileád­skeho a pre­vzal jeho meno.

Ekumenický

61 Z potomkov kňazov: Chobajov­ci a Hak­kócov­ci; po­tom­kovia Bar­zil­laja, ktorý si vzal za ženu jed­nu z dcér Gileádčana Bar­zil­laja, a bol na­zvaný ich menom.

Bible21

61 Z kněží to byli: synové Cho­bajáše, Koce a Barzi­laje (který se oženil s jednou z dcer Barzi­laje Gi­leád­ského a při­jal jeho jméno).