EvanjelickýEzdráš2,2

Ezdráš 2:2

tí, ktorí prišli so Zerubábelom, Jéšu­om, Nehemiášom, Sérájom, Reelájom, Mor­dochajom, Bilšánom, Mis­párom, Big­vajom, Rechúmom, Baanom; počet mužov ľudu iz­rael­ského:


Verš v kontexte

1 Toto sú prís­lušníci kraja, ktorí vy­šli zo zajatia vy­hnan­cov, ktorých babylon­ský kráľ Nebúkad­necar od­vliekol do Babylonie, a vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta; 2 tí, ktorí prišli so Zerubábelom, Jéšu­om, Nehemiášom, Sérájom, Reelájom, Mor­dochajom, Bilšánom, Mis­párom, Big­vajom, Rechúmom, Baanom; počet mužov ľudu iz­rael­ského: 3 synov Paróšových dvetisícs­tosedem­desiatd­va,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, so Sarai­ášom, s Reelai­ášom, Mar­doche­om, Bilšanom, Mis­parom, Big­vajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov, ľudu Iz­raelov­ho:

Evanjelický

2 tí, ktorí prišli so Zerubábelom, Jéšu­om, Nehemiášom, Sérájom, Reelájom, Mor­dochajom, Bilšánom, Mis­párom, Big­vajom, Rechúmom, Baanom; počet mužov ľudu iz­rael­ského:

Ekumenický

2 tí, čo prišli so Zerub­bábelom, Jéšu­om, Nehemiášom, Serájom, Reelájom, Mor­dochajom, Bilšánom, Mis­párom, Big­vajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov iz­rael­ského ľudu:

Bible21

2 pod ve­dením Ze­ru­bábe­la, Jošuy, Ne­he­miáše, Se­rajáše, Re­e­lajáše, Mor­de­chaje, Bi­lša­na, Mispa­ra, Bigvaje, Re­chu­ma a Baany. Toto je sou­pis iz­rael­ského li­du: