EvanjelickýEzdráš1,4

Ezdráš 1:4

Každého, kto zo­stal na ktorom­koľvek mies­te, kde sa zdržuje ako cudzinec, nech tamojší ľudia pod­poria strieb­rom a zlatom, imaním a dobyt­kom aj dob­rovoľnou obeťou na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

3 Kto je medzi vami zo všet­kého Jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh, nech ide do Jeruzalema v Jud­sku a nech buduje dom Hos­podina, Boha iz­rael­ského; to je Boh, ktorý je v Jeruzaleme. 4 Každého, kto zo­stal na ktorom­koľvek mies­te, kde sa zdržuje ako cudzinec, nech tamojší ľudia pod­poria strieb­rom a zlatom, imaním a dobyt­kom aj dob­rovoľnou obeťou na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme. 5 Po­vs­tali náčel­níci rodín jud­ských a ben­jamín­skych, aj kňazi a levíti, všet­ci, ktorých ducha po­vzbudil Boh, aby šli budovať dom Hos­podinov v Jeruzaleme.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A každému, kto po­zos­tal, na ktorom­koľvek mies­te, kde po­hos­tíni, nech mu po­môžu ľudia jeho mies­ta strieb­rom a zlatom, majet­kom a dobyt­kom pop­ri dob­rovoľnej obeti pre dom Boha, ktorý je v Jeruzaleme.

Evanjelický

4 Každého, kto zo­stal na ktorom­koľvek mies­te, kde sa zdržuje ako cudzinec, nech tamojší ľudia pod­poria strieb­rom a zlatom, imaním a dobyt­kom aj dob­rovoľnou obeťou na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme.

Ekumenický

4 Každého, kto zo­stal na ktorom­koľvek mies­te, kde býva ako cudzinec, nech pod­poria miest­ni obyvatelia strieb­rom, zlatom, majet­kom a dobyt­kom spolu s dobrovoľnými dar­mi na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme!

Bible21

4 Kdoko­li z jeho vy­hnan­ců bude po­tře­bovat po­moc k návra­tu, ne­chť jej obyva­te­lé v místě jeho byd­liště podpoří stříbrem i zla­tem, zbožím a do­bytkem spo­lu s dob­rovolnou obětí pro dům Bo­ha, který je v Je­ruzalémě.