EvanjelickýEster9,28

Ester 9:28

Tieto dni sa pri­pomínajú a za­chovávajú v každom po­kolení a v každej čeľadi, v každej provin­cii a v každom mes­te. Dni tých­to Púrím ne­vymiz­nú u Židov a pamiat­ka na ne nezanik­ne v ich po­tom­stve.


Verš v kontexte

27 Židia to prijali ako po­vin­nosť a odo­vzdali i svoj­mu po­tom­stvu a všet­kým, čo sa k nim pri­dali. Robia tak každý rok v tých dvoch dňoch podľa plat­ného pred­pisu a ustanoveného času. 28 Tieto dni sa pri­pomínajú a za­chovávajú v každom po­kolení a v každej čeľadi, v každej provin­cii a v každom mes­te. Dni tých­to Púrím ne­vymiz­nú u Židov a pamiat­ka na ne nezanik­ne v ich po­tom­stve. 29 Po­tom kráľov­ná Es­ter, dcéra Abíchajilova, spolu so Židom Mor­dochajom písala ešte raz s pl­nou záväz­nosťou, aby po­tvr­dila list o Púríme.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

28 a že sa má pamätať na tie dni, a že sa majú svätiť v každom po­kolení, v každej čeľadi, v každej krajine a v každom mes­te, a že tie dni Púrim nezaj­dú z pro­stred­ku Židov, ani že ich pamiat­ka ne­vyhynie u ich po­tom­stva.

Evanjelický

28 Tieto dni sa pri­pomínajú a za­chovávajú v každom po­kolení a v každej čeľadi, v každej provin­cii a v každom mes­te. Dni tých­to Púrím ne­vymiz­nú u Židov a pamiat­ka na ne nezanik­ne v ich po­tom­stve.

Ekumenický

28 Tieto dni sa pri­pomínajú a za­chovávajú v každom po­kolení a v každej rodine, v každej krajine a v každom mes­te. Tieto dni Púrim ne­vymiz­nú u Židov a pamiat­ka na ne nezanik­ne v ich po­tom­stve.

Bible21

28 Tyto dny se bu­dou připo­mínat a slavit v každém násle­dujícím poko­lení, v každé ro­dině, každé pro­vin­cii a každém městě. Tyto dny pu­rim v Ži­dov­stvu ne­po­mi­nou a je­jich památka mezi je­jich po­tomky ne­vy­mizí.