EvanjelickýEfezským5,6

Efezským 5:6

Ni­kto nech vás ne­zvedie prázd­nymi rečami, lebo pre toto pri­chádza hnev Boží na ne­pos­lušných synov.


Verš v kontexte

5 Lebo vedz­te a uvedom­te si, že ani jeden smil­ník, ani nečis­tý alebo lakomec, ktorý je mod­los­lužob­níkom, ne­má dedičs­tvo v kráľov­stve Kris­tovom a Božom. 6 Ni­kto nech vás ne­zvedie prázd­nymi rečami, lebo pre toto pri­chádza hnev Boží na ne­pos­lušných synov. 7 Nebuďte teda ich spolu­účast­níci.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Nech vás ni­kto ne­zvodí prázd­nymi rečami, lebo pre také veci pri­chádza hnev Boží na synov ne­pos­lušnos­ti.

Evanjelický

6 Ni­kto nech vás ne­zvedie prázd­nymi rečami, lebo pre toto pri­chádza hnev Boží na ne­pos­lušných synov.

Ekumenický

6 Nech vás ni­kto ne­zvedie prázd­nymi rečami, lebo na ne­pos­lušných synov za to pri­chádza Boží hnev.

Bible21

6 Niko­ho nenech­te, aby vás kla­mal prázdný­mi řeč­mi, ne­boť kvů­li těm­to věcem při­chází na ne­po­s­lušné lidi Boží hněv.