Evanjelický5. Mojžišova9,9

5. Mojžišova 9:9

Deuteronomium

Keď som vy­stúpil na vrch, aby som prijal kamen­né do­sky - do­sky zmluvy, ktorú Hos­podin uzav­rel s vami - po­budol som na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, nejedol som chlieb, ani vodu som ne­pil.


Verš v kontexte

8 Keď ste na Chórebe hnevali Hos­podina, tak sa roz­hneval na vás, že vás chcel vy­hubiť. 9 Keď som vy­stúpil na vrch, aby som prijal kamen­né do­sky - do­sky zmluvy, ktorú Hos­podin uzav­rel s vami - po­budol som na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, nejedol som chlieb, ani vodu som ne­pil. 10 Hos­podin mi dal dve kamen­né do­sky popísané Božím prs­tom, a na nich boli všet­ky slová, ktoré vám v deň zhromaždenia hovoril Hos­podin na vr­chu z ohňa.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 keď som ja bol vy­šiel hore na vrch, aby som pre­vzal kamen­né do­sky, do­sky sm­luvy, ktorú učinil s vami Hos­podin, a bol som na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí; chleba som nejedol ani som ne­pil vody.

Evanjelický

9 Keď som vy­stúpil na vrch, aby som prijal kamen­né do­sky - do­sky zmluvy, ktorú Hos­podin uzav­rel s vami - po­budol som na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, nejedol som chlieb, ani vodu som ne­pil.

Ekumenický

9 Keď som vy­stúpil na vrch, aby som pre­vzal kamen­né tabule zmluvy, ktorú Hos­podin uzav­rel s vami, zo­stal som na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí. Chlieb som nejedol a vodu som ne­pil.

Bible21

9 Když jsem na tu horu vy­stou­pil, abych při­jal ka­menné des­ky – des­ky smlou­vy, kte­rou s vá­mi Hos­po­din uzavřel – zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet no­cí bez chle­ba a bez vo­dy.