Evanjelický5. Mojžišova9,6

5. Mojžišova 9:6

Deuteronomium

Tak vedz, že nie pre tvoju spravod­livosť dáva ti Hos­podin za­brať túto dob­rú krajinu; veď ty si tvrdo­hlavý ľud.


Verš v kontexte

5 Nie pre svoju spravod­livosť a úp­rim­né srd­ce pri­chádzaš za­brať ich krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov vy­háňa ich Hos­podin, tvoj Boh, spred teba, aby spl­nil slovo, ktoré prísahou dal tvojim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi. 6 Tak vedz, že nie pre tvoju spravod­livosť dáva ti Hos­podin za­brať túto dob­rú krajinu; veď ty si tvrdo­hlavý ľud. 7 Pamätaj na to a nezabúdaj, ako si hneval Hos­podina, svoj­ho Boha, na púšti; odo dňa, čo si vy­šiel z Egyp­ta, až kým ste ne­prišli na toto mies­to, priečili ste sa Hos­podinovi.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

6 a tedy budeš vedieť, že nie pre tvoju spraved­livosť dá ti Hos­podin, tvoj Bôh, tú k­rás­nu zem dob­rú, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, lebo si ty ľud tvr­dej šije.

Evanjelický

6 Tak vedz, že nie pre tvoju spravod­livosť dáva ti Hos­podin za­brať túto dob­rú krajinu; veď ty si tvrdo­hlavý ľud.

Ekumenický

6 Vedz teda, že nie pre tvoju spravod­livosť ti Hos­podin, tvoj Boh, dáva túto dob­rú krajinu, aby si ju zau­jal. Si totiž tvrdo­šij­ný ľud.

Bible21

6 Věz te­dy, že Hos­po­din, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem ne­dává za dě­dictví pro tvou sprave­dlnost – jste pře­ce tvrdošíjný lid!