Evanjelický5. Mojžišova9,5

5. Mojžišova 9:5

Deuteronomium

Nie pre svoju spravod­livosť a úp­rim­né srd­ce pri­chádzaš za­brať ich krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov vy­háňa ich Hos­podin, tvoj Boh, spred teba, aby spl­nil slovo, ktoré prísahou dal tvojim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi.


Verš v kontexte

4 Keď ich Hos­podin, tvoj Boh, zaženie spred teba, ne­mys­li si v srd­ci: Pre moju spravod­livosť ma pri­viedol Hos­podin zau­jať túto krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov vy­ženie ich Hos­podin, tvoj Boh, spred teba. 5 Nie pre svoju spravod­livosť a úp­rim­né srd­ce pri­chádzaš za­brať ich krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov vy­háňa ich Hos­podin, tvoj Boh, spred teba, aby spl­nil slovo, ktoré prísahou dal tvojim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi. 6 Tak vedz, že nie pre tvoju spravod­livosť dáva ti Hos­podin za­brať túto dob­rú krajinu; veď ty si tvrdo­hlavý ľud.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 Oj, nie pre svoju spraved­livosť ani pre priamosť svoj­ho srd­ca ideš ty zau­jať ich zem do dedičs­tva; ale p­rav­da pre bez­božnosť tých­to národov vy­ženie ich Hos­podin, tvoj Bôh, od tvojej tvári, a aby po­stavil slovo, ktoré pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi,

Evanjelický

5 Nie pre svoju spravod­livosť a úp­rim­né srd­ce pri­chádzaš za­brať ich krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov vy­háňa ich Hos­podin, tvoj Boh, spred teba, aby spl­nil slovo, ktoré prísahou dal tvojim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Ekumenický

5 Nie pre svoju spravod­livosť a úp­rim­nosť srd­ca pri­chádzaš zau­jať ich krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov ich pred tebou vy­háňa Hos­podin, tvoj Boh, aby spl­nil slovo, ktoré pod prísahou dal tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Bible21

5 Ne pro svou sprave­dlnost a ne pro ryzost svého srd­ce vstu­puješ do je­jich země, abys ji ob­sa­dil. Hos­po­din, tvůj Bůh, ty náro­dy před te­bou vy­hání pro je­jich zkaženost a pro­to, aby splnil slovo, které odpřisáhl tvým ot­cům, Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi.