Evanjelický5. Mojžišova9,26

5. Mojžišova 9:26

Deuteronomium

Mod­lil som sa k Hos­podinovi tak­to: Hos­podine, Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlast­níc­tvo, ktoré si vy­kúpil svojou veľkou mocou a ktoré si sil­nou rukou vy­viedol z Egyp­ta.


Verš v kontexte

25 Vr­hol som sa pred Hos­podina a štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som ležal pred Ním, lebo Hos­podin riekol, že vás vy­hubí. 26 Mod­lil som sa k Hos­podinovi tak­to: Hos­podine, Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlast­níc­tvo, ktoré si vy­kúpil svojou veľkou mocou a ktoré si sil­nou rukou vy­viedol z Egyp­ta. 27 Roz­pomeň sa na svojich služob­níkov, na Ab­raháma, Izáka a Jákoba, nehľaď na tvrdo­sť toh­to ľudu, na jeho bez­božnosť a na jeho hriech,

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

26 A mod­lil som sa Hos­podinovi a po­vedal som: Panov­níku Hospodine, nez­kaz svoj­ho ľudu a svoj­ho dedičs­tva, ktoré si vy­kúpil svojou veľkosťou, ktoré si vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou!

Evanjelický

26 Mod­lil som sa k Hos­podinovi tak­to: Hos­podine, Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlast­níc­tvo, ktoré si vy­kúpil svojou veľkou mocou a ktoré si sil­nou rukou vy­viedol z Egyp­ta.

Ekumenický

26 K Hospodinovi som sa mod­lil tak­to: Pán, Hos­podin, nezahub svoj ľud, svoje vlast­níc­tvo, ktoré si vy­kúpil svojou veľkou mocou a vy­viedol z Egypta svojou moc­nou rukou.

Bible21

26 A tak­to jsem se mod­lil k Hos­po­di­nu: „Hos­po­di­ne, Pane můj, ne­do­pouštěj záhu­bu na svůj lid, na své dě­dictví, které jsi ve své ve­likosti vy­kou­pil a mo­cnou ru­kou vy­ve­dl z Egyp­ta.