Evanjelický5. Mojžišova9,20

5. Mojžišova 9:20

Deuteronomium

Hos­podin sa veľmi na­hneval i na Árona a chcel ho za­hubiť. Aj za Árona som sa vtedy mod­lil.


Verš v kontexte

19 lebo som sa zhrozil hnevu a prch­kos­ti, ktorou Hos­podin za­horel proti vám tak, že vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma vy­počul aj ten­toraz. 20 Hos­podin sa veľmi na­hneval i na Árona a chcel ho za­hubiť. Aj za Árona som sa vtedy mod­lil. 21 Vzal som teľa - výp­lod vášho hriechu - ktoré ste si zhotovili, spálil som ho ohňom, roz­tĺkol som ho dô­klad­ne, až na prach som ho ro­zdr­vil, a prach z neho som hodil do po­toka, ktorý vy­teká z vr­chu.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 Aj na Árona sa v­tedy veľmi roz­hneval Hos­podin a tiež ho ch­cel zahladiť, ale aj za Árona som sa mod­lil toho času.

Evanjelický

20 Hos­podin sa veľmi na­hneval i na Árona a chcel ho za­hubiť. Aj za Árona som sa vtedy mod­lil.

Ekumenický

20 Aj na Árona sa Hos­podin veľmi na­hneval a chcel ho za­hubiť. Za Árona som sa vtedy tiež mod­lil.

Bible21

20 Hos­po­din se hněval na Áro­na tak, že jej chtěl za­hu­bit, a pro­to jsem se tenkrát mod­lil i za Áro­na.