Evanjelický5. Mojžišova9,1

5. Mojžišova 9:1

Deuteronomium

Počuj, Iz­rael, ty chceš dnes prej­sť cez Jor­dán, aby si vtiahol a ov­ládol národy väčšie a moc­nejšie, ako si ty, mes­tá veľké a po nebo opev­nené,


Verš v kontexte

1 Počuj, Iz­rael, ty chceš dnes prej­sť cez Jor­dán, aby si vtiahol a ov­ládol národy väčšie a moc­nejšie, ako si ty, mes­tá veľké a po nebo opev­nené, 2 ľud veľký a uras­tený, Anákov­cov, o ktorých vieš a počul si hovoriť: Kto ob­stojí pred Anákov­cami? 3 Tak vedz dnes, že Hos­podin, tvoj Boh, ide pred tebou. On je stravujúci oheň; On ich vy­hubí, On ich po­korí pred tebou, a ty ich vy­ženieš a rých­lo zničíš, ako ti hovoril Hos­podin.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 Počuj, Iz­raelu, ty dnes­ká prej­deš cez Jor­dán, aby si voj­dúc zau­jal do dedičs­tva národy, väčšie a moc­nejšie ako si ty, mes­tá, veľké a ohradené až do neba,

Evanjelický

1 Počuj, Iz­rael, ty chceš dnes prej­sť cez Jor­dán, aby si vtiahol a ov­ládol národy väčšie a moc­nejšie, ako si ty, mes­tá veľké a po nebo opev­nené,

Ekumenický

1 Počuj, Iz­rael, dnes prej­deš cez Jor­dán, aby si si pod­robil väčšie a moc­nejšie národy než si ty, veľké a po nebo opev­nené mes­tá,

Bible21

1 Slyš, Iz­rae­li, dnes se chys­táš přejít Jordán, abys ovlá­dl náro­dy větší a mo­cnější, než jsi ty: ve­liká měs­ta opevněná až k ne­bi,