Evanjelický5. Mojžišova7,12

5. Mojžišova 7:12

Deuteronomium

Za to, že budete tieto práv­ne pred­pisy po­slúchať, za­chovávať a do­držiavať, bude Hos­podin, tvoj Boh, pl­niť zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prísahou za­sľúbil tvojim ot­com;


Verš v kontexte

11 Za­chovávaj pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré som ti dnes pri­kázal pl­niť. 12 Za to, že budete tieto práv­ne pred­pisy po­slúchať, za­chovávať a do­držiavať, bude Hos­podin, tvoj Boh, pl­niť zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prísahou za­sľúbil tvojim ot­com; 13 bude ťa milovať, požeh­návať a rozm­noží ťa; požeh­ná plod tvoj­ho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, príras­t­ky tvoj­ho dobyt­ka a mláďatá oviec na pôde, ktorú prísahou tvojim ot­com za­sľúbil dať tebe.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 A stane sa za to, že budete počúvať tieto súdy a budete ich os­tríhať a činiť, že Hos­podin, tvoj Bôh, bude os­tríhať tebe sm­luvu a milosť, čo pri­sahal tvojim ot­com.

Evanjelický

12 Za to, že budete tieto práv­ne pred­pisy po­slúchať, za­chovávať a do­držiavať, bude Hos­podin, tvoj Boh, pl­niť zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prísahou za­sľúbil tvojim ot­com;

Ekumenický

12 Ak budete tieto práv­ne pred­pisy počúvať, za­chovávať a pl­niť, Hos­podin, tvoj Boh, bude za­chovávať zmluvu s tebou a pre­ukazovať ti priazeň, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim ot­com.

Bible21

12 Bu­deš-li tato pravi­dla po­s­lou­chat, za­chovávat a do­držovat, pak Hos­po­din, tvůj Bůh, vůči to­bě do­drží svou smlou­vu od­dané lás­ky, jak přísahal tvým ot­cům.