Evanjelický5. Mojžišova5,33

5. Mojžišova 5:33

Deuteronomium

Vo všet­kom budete kráčať tou ces­tou, ktorú vám vy­značil Hos­podin, váš Boh, aby ste moh­li žiť, aby sa vám dob­re vodilo a aby ste dlho žili v krajine, ktorú zauj­mete.


Verš v kontexte

31 Ty však stoj tu pri mne, a ja ti oznámim všet­ky pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré ich budeš vy­učovať; a oni ich budú pl­niť v krajine, ktorú im dávam do vlast­níc­tva. 32 Dbaj­te, aby ste hovorili, ako vám pri­kázal Hos­podin, váš Boh, ne­od­bočuj­te ani na­pravo, ani naľavo! 33 Vo všet­kom budete kráčať tou ces­tou, ktorú vám vy­značil Hos­podin, váš Boh, aby ste moh­li žiť, aby sa vám dob­re vodilo a aby ste dlho žili v krajine, ktorú zauj­mete.

späť na 5. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

33 Po každej tej ces­te, ktorú vám pri­kázal Hos­podin, váš Bôh, poj­dete, aby ste žili, a aby vám bolo dob­re, a aby ste dlho žili v zemi, ktorú zauj­mete do dedičs­tva.

Evanjelický

33 Vo všet­kom budete kráčať tou ces­tou, ktorú vám vy­značil Hos­podin, váš Boh, aby ste moh­li žiť, aby sa vám dob­re vodilo a aby ste dlho žili v krajine, ktorú zauj­mete.

Ekumenický

33 Vo všet­kom sa pri­dŕžaj­te ces­ty, ktorou vám Hos­podin, váš Boh, pri­kázal ísť, aby ste zo­stali nažive, dob­re sa vám vodilo a dlho ste žili v krajine, ktorú máte ob­sadiť.

Bible21

33 Vž­dy jdě­te po cestě, kte­rou vám určil Hos­po­din, váš Bůh. Pak bu­dete mít dlouhý a šťastný život v ze­mi, kte­rou se chys­tá­te ob­sa­dit.