Evanjelický5. Mojžišova23,5

5. Mojžišova 23:5

Deuteronomium

pre­tože vám ne­vyšli v ús­trety s chlebom a vodou na ces­te, keď ste šli z Egyp­ta, a pre­tože najali proti tebe Bileáma, syna Beórov­ho z Petoru v mezopotám­skej Sýrii, aby ťa pre­klial.


Verš v kontexte

4 Nech ni­kdy ne­voj­de Am­mónec ani Moábec do zhromaždenia Hos­podinov­ho, ani ich desiate po­kolenie nech ni­kdy ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho, 5 pre­tože vám ne­vyšli v ús­trety s chlebom a vodou na ces­te, keď ste šli z Egyp­ta, a pre­tože najali proti tebe Bileáma, syna Beórov­ho z Petoru v mezopotám­skej Sýrii, aby ťa pre­klial. 6 Avšak Hos­podin, tvoj Boh, nech­cel vy­slyšať Bileáma a Hos­podin, tvoj Boh, ob­rátil kliat­bu na požeh­nanie, lebo Hos­podin, tvoj Boh, ťa miloval.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

5 Avšak Hos­podin, tvoj Bôh, nech­cel počuť Baláma, ale Hos­podin, tvoj Bôh, ti ob­rátil jeho kliatbu na požeh­nanie, lebo ťa miloval Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

5 pre­tože vám ne­vyšli v ús­trety s chlebom a vodou na ces­te, keď ste šli z Egyp­ta, a pre­tože najali proti tebe Bileáma, syna Beórov­ho z Petoru v mezopotám­skej Sýrii, aby ťa pre­klial.

Ekumenický

5 lebo vám ne­vyšli v ústrety s chlebom a vodou na ces­te, keď ste vy­šli z Egypta, ako aj pre­to, že v Aram-Na­harajime najali proti vám Bileáma, syna Beóra z Petoru, aby ťa pre­klial.

Bible21

5 pro­tože vám ne­vy­š­li na­pro­ti s chle­bem a vodou, když jste táh­li z Egyp­ta. Namísto toho si na tebe naja­li Be­o­rova syna Balaá­ma z Peto­ru v me­zopo­tam­ském Ara­mu, aby tě pro­klel.