Evanjelický5. Mojžišova23,18

5. Mojžišova 23:18

Deuteronomium

Nebude sak­rál­nej ne­vies­t­ky spomedzi dcér iz­rael­ských, ani nebude sak­rál­neho smil­níka spomedzi iz­rael­ských synov.


Verš v kontexte

17 Nech býva s tebou v tvojom pro­stredí, na mies­te, ktoré si vy­volí v nie­ktorom z tvojich síd­lisk, kde sa mu za­páči. Ne­ut­láčaj ho! 18 Nebude sak­rál­nej ne­vies­t­ky spomedzi dcér iz­rael­ských, ani nebude sak­rál­neho smil­níka spomedzi iz­rael­ských synov. 19 Ne­vnášaj mzdu ne­vies­t­ky ani zárobok smil­níka do domu Hos­podina, tvoj­ho Boha, na spl­nenie akéhokoľvek sľubu, lebo oboje je ohav­nosťou pred Hos­podinom, tvojím Bohom.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

18 Ne­vnesieš mzdy smil­nice ani platu psa do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, nech by to bolo z jakéhokoľvek sľubu, lebo i to i to je ohav­nosťou Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Evanjelický

18 Nebude sak­rál­nej ne­vies­t­ky spomedzi dcér iz­rael­ských, ani nebude sak­rál­neho smil­níka spomedzi iz­rael­ských synov.

Ekumenický

18 Nech sa nijaká iz­rael­ská deva ne­stane mod­los­lužob­nou smil­nicou ani nijaký iz­rael­ský mládenec mod­los­lužob­ným smil­níkom.

Bible21

18 Mezi dce­ra­mi Iz­rae­le ať není žádná pro­sti­tutka a mezi syny Iz­rae­le žádný pro­sti­tut.