Evanjelický5. Mojžišova22,5

5. Mojžišova 22:5

Deuteronomium

Žena nech nenosí mužs­ký odev, ani muž si ne­ob­lečie rúcho ženy, lebo je ohav­ný Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, každý, ktokoľvek to činí.


Verš v kontexte

4 Keby si videl osla alebo vola svoj­ho brata pad­núť na ces­te, ne­odop­ri im po­moc; po­môž mu zdvih­núť ich! 5 Žena nech nenosí mužs­ký odev, ani muž si ne­ob­lečie rúcho ženy, lebo je ohav­ný Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, každý, ktokoľvek to činí. 6 Keby si ces­tou našiel pred sebou vtáčie hniez­do na strome alebo na zemi s mláďatami alebo vaj­cami, a keby mat­ka sedela na mláďatách alebo na vaj­ciach, ne­vyber mat­ku i s mláďatami.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

5 Nebude na žene ničoho toho, čo pat­rí mužovi, ani si muž ne­ob­lečie rúcha ženy, lebo ohav­nosťou je Hospodinovi, tvoj­mu Bohu, každý, kto to robí.

Evanjelický

5 Žena nech nenosí mužs­ký odev, ani muž si ne­ob­lečie rúcho ženy, lebo je ohav­ný Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, každý, ktokoľvek to činí.

Ekumenický

5 Nech žena nenosí mužs­ké veci a muž nech si ne­ob­lieka žen­ské šaty, lebo pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto tak robí.

Bible21

5 Že­na se ne­smí ob­lé­kat jako muž ani muž jako že­na. Kdoko­li to dělá, je Hos­po­di­nu, tvé­mu Bo­hu, ohavný!