Evanjelický5. Mojžišova22,26

5. Mojžišova 22:26

Deuteronomium

Deve však ne­urob nič; deva sa nedopus­tila hriechu, hod­ného tres­tu smr­ti, lebo je to cel­kom tak, ako keby nie­kto na­padol svoj­ho blížneho a za­vraždil by ho.


Verš v kontexte

25 Keby muž stretol za­snúbenú devu na poli, a násilím by sa jej zmoc­nil, a spal by s ňou, vtedy zo­mrie len sám muž, ktorý s ňou spal. 26 Deve však ne­urob nič; deva sa nedopus­tila hriechu, hod­ného tres­tu smr­ti, lebo je to cel­kom tak, ako keby nie­kto na­padol svoj­ho blížneho a za­vraždil by ho. 27 Lebo ju stretol na poli, za­snúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej po­mohol.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

26 Ale diev­ke ne­urobíš ničoho; diev­ka ne­má hriechu, p­re ktorý by mala zomrieť, lebo vec je tá is­tá, jako keby po­vs­tal nie­kto na svoj­ho blížneho a za­vraždil ho.

Evanjelický

26 Deve však ne­urob nič; deva sa nedopus­tila hriechu, hod­ného tres­tu smr­ti, lebo je to cel­kom tak, ako keby nie­kto na­padol svoj­ho blížneho a za­vraždil by ho.

Ekumenický

26 Deve ne­urob nič. Ona sa nedopus­tila hriechu, pre ktorý by mala byť po­tres­taná sm­rťou. V tomto prípade je to tak, ako keď nie­kto pre­pad­ne svoj­ho blížneho a za­vraždí ho.

Bible21

26 Dívku netres­tej, ne­za­s­louží si smrt. Je to, jako když někdo na­padne a za­vraždí svého bližního.