Evanjelický5. Mojžišova22,25

5. Mojžišova 22:25

Deuteronomium

Keby muž stretol za­snúbenú devu na poli, a násilím by sa jej zmoc­nil, a spal by s ňou, vtedy zo­mrie len sám muž, ktorý s ňou spal.


Verš v kontexte

24 vtedy ich oboch vy­veďte k bráne toho mes­ta a ukameňuj­te ich na sm­rť: diev­ku za to, že ne­volala do mes­ta o po­moc, a muža za to, že zne­uc­til ženu svoj­ho blížneho. Tak od­stráň zlo zo svoj­ho pro­stredia! 25 Keby muž stretol za­snúbenú devu na poli, a násilím by sa jej zmoc­nil, a spal by s ňou, vtedy zo­mrie len sám muž, ktorý s ňou spal. 26 Deve však ne­urob nič; deva sa nedopus­tila hriechu, hod­ného tres­tu smr­ti, lebo je to cel­kom tak, ako keby nie­kto na­padol svoj­ho blížneho a za­vraždil by ho.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale keby našiel muž za­snúbenú diev­ku na poli a keby jej ten muž urobil násilie a ležal by s ňou, vtedy zo­mrie muž, ktorý ležal s ňou, iba sám.

Evanjelický

25 Keby muž stretol za­snúbenú devu na poli, a násilím by sa jej zmoc­nil, a spal by s ňou, vtedy zo­mrie len sám muž, ktorý s ňou spal.

Ekumenický

25 Keby stretol muž za­snúbenú devu na poli a násil­ne by sa jej zmoc­nil a súložil by s ňou, zo­mrie len muž, ktorý s ňou súložil.

Bible21

25 Když někdo po­tká za­snou­benou dívku venku na po­li, znásilní ji a vy­spí se s ní, pak ať zemře jen ten muž.