Evanjelický5. Mojžišova22,24

5. Mojžišova 22:24

Deuteronomium

vtedy ich oboch vy­veďte k bráne toho mes­ta a ukameňuj­te ich na sm­rť: diev­ku za to, že ne­volala do mes­ta o po­moc, a muža za to, že zne­uc­til ženu svoj­ho blížneho. Tak od­stráň zlo zo svoj­ho pro­stredia!


Verš v kontexte

23 Keby bola deva-pan­na za­snúbená s mužom, a stretol by ju v mes­te iný muž, a spal by s ňou, 24 vtedy ich oboch vy­veďte k bráne toho mes­ta a ukameňuj­te ich na sm­rť: diev­ku za to, že ne­volala do mes­ta o po­moc, a muža za to, že zne­uc­til ženu svoj­ho blížneho. Tak od­stráň zlo zo svoj­ho pro­stredia! 25 Keby muž stretol za­snúbenú devu na poli, a násilím by sa jej zmoc­nil, a spal by s ňou, vtedy zo­mrie len sám muž, ktorý s ňou spal.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

24 vtedy vy­vediete obi­dvoch ku bráne toho mes­ta a uhádžete ich kamením a zo­mrú, diev­ku pre­to, že nek­ričala súc v mes­te, a muža pre­to, že ponížil ženu svoj­ho blížneho, a tedy odpraceš také zlo zo svoj­ho stredu.

Evanjelický

24 vtedy ich oboch vy­veďte k bráne toho mes­ta a ukameňuj­te ich na sm­rť: diev­ku za to, že ne­volala do mes­ta o po­moc, a muža za to, že zne­uc­til ženu svoj­ho blížneho. Tak od­stráň zlo zo svoj­ho pro­stredia!

Ekumenický

24 obi­dvoch vy­veďte k bráne mes­ta a ukameňuj­te; devu pre­to, že ne­volala v meste o pomoc a muža pre­to, že zne­uc­til snúbenicu svoj­ho blížneho. Tak od­strániš zlo spomedzi seba.

Bible21

24 vy­veď­te oba k městské bráně a uka­menuj­te je k smrti – dívku pro­to, že ve městě nekřiče­la, a muže pro­to, že zne­u­ctil snou­benku svého bližního. Od­straň ze svého stře­du zlo!