Evanjelický5. Mojžišova22,1

5. Mojžišova 22:1

Deuteronomium

Keby si videl blúdiaceho vola alebo ovcu svoj­ho brata, ne­odop­ri im po­moc, ale určite ich pri­veď späť svoj­mu bratovi.


Verš v kontexte

1 Keby si videl blúdiaceho vola alebo ovcu svoj­ho brata, ne­odop­ri im po­moc, ale určite ich pri­veď späť svoj­mu bratovi. 2 Ale ak ti nie je tvoj brat na­blíz­ku, alebo ak ho ne­poz­náš, vez­mi ich do svoj­ho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať; po­tom mu ich vráť. 3 Tak urob s jeho oslom i s jeho odevom, i s každou vecou svoj­ho brata, ktorá sa mu stratila, a ty si ju našiel; ne­smieš odo­prieť svoju po­moc.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

1 Keby si videl blúdiť vola svoj­ho brata alebo jeho dobytča, ne­skryješ sa pred nimi, ale do­is­ta ich do­vedieš zpät svoj­mu bratovi.

Evanjelický

1 Keby si videl blúdiaceho vola alebo ovcu svoj­ho brata, ne­odop­ri im po­moc, ale určite ich pri­veď späť svoj­mu bratovi.

Ekumenický

1 Ak uvidíš blúdiace dobytča alebo ovcu svoj­ho brata, ne­prej­di pop­ri nich bez po­všim­nutia, ale určite ich pri­veď späť svoj­mu bratovi.

Bible21

1 Když uvi­díš bloudícího býka či ovci svého bra­t­ra, ne­buď lhos­tejný, ale po­ctivě je přiveď své­mu brat­ru zpět.