Evanjelický5. Mojžišova2,26

5. Mojžišova 2:26

Deuteronomium

Po­tom som z púšte Kedémót po­slal po­slov k chešbón­skemu kráľovi Síchónovi s po­sols­tvom po­koja a od­kázal som:


Verš v kontexte

25 Toh­to dňa začnem vzbudzovať strach a bázeň pred tebou u všet­kých národov pod nebom, ktoré sa budú triasť a chvieť pred tebou, keď počujú zvesť o tebe. 26 Po­tom som z púšte Kedémót po­slal po­slov k chešbón­skemu kráľovi Síchónovi s po­sols­tvom po­koja a od­kázal som: 27 Chcel by som prej­sť tvojou krajinou; pôj­dem len po ces­te; ne­od­bočím ani na­pravo ani naľavo.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 A po­slal som po­slov z púšte Kedemót k Síchonovi, kráľovi Chešbona, so slovami po­koja vzkazujúc:

Evanjelický

26 Po­tom som z púšte Kedémót po­slal po­slov k chešbón­skemu kráľovi Síchónovi s po­sols­tvom po­koja a od­kázal som:

Ekumenický

26 Vtedy som vy­slal po­slov z púšte Kedemót k chešbónskemu kráľovi Síchonovi s mierovým ná­vr­hom:

Bible21

26 Teh­dy jsem z pouště Ke­de­mot vy­s­lal k Si­cho­novi, krá­li Cheš­bo­nu, po­s­ly s nabídkou mí­ru: