Evanjelický5. Mojžišova14,22

5. Mojžišova 14:22

Deuteronomium

Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne dáva pole.


Verš v kontexte

21 Nejedz­te nijakú zdoch­linu! Cudzin­covi, ktorý je v tvojich bránach, môžeš ju dať a smie ju jesť alebo ju predá cudzozem­covi, lebo ty si pre Hos­podina, svoj­ho Boha, svätým ľudom. Ne­var kozľa v mlieku jeho mat­ky! 22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne dáva pole. 23 Na mies­te, ktoré si Hos­podin vy­volí, aby tam dal pre­bývať svoj­mu menu, jedz pred Hos­podinom, svojím Bohom, desiatok zo svoj­ho obilia, zo svoj­ho muštu, zo svoj­ho oleja a pr­vorodené zo svoj­ho dobyt­ka i oviec, aby si sa učil po všet­ky dni báť sa Hos­podina, svoj­ho Boha.

späť na 5. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

22 Ver­ne budeš dávať desiatok z každej úrody svoj­ho semena, ktorá sa ti urodí na poli rok po roku.

Evanjelický

22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne dáva pole.

Ekumenický

22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne prináša pole.

Bible21

22 Věrně od­děluj desá­tek z veškeré úro­dy své set­by, která každo­ročně vy­ros­te na po­li.